GDPR
dinsdag, 28 december 2021 14:12

Copyrights

Written by

Copyrights

 1. De Sports Media Website omvat alle informatie die via Internet wordt verspreid onder de naam www.sports-media.be. Deze Website wordt samengesteld door Guy Van Damme en gepubliceerd door Guy Van Damme.
 2. Alle auteursrechten op teksten, beelden, geluid en de rechten op vertalingen in deze Sports Media Website berusten bij Sports Media, behalve daar waar expliciet de naam van betrokken auteurs/uitgevers is genoemd. In dit laatste geval berusten de auteursrechten bij de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers. Niets uit deze Sports Media-Website ( en databanken) mag zonder schriftelijke toestemming van  Sports Media en/of van de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers worden overgenomen of gepubliceerd.
 3. De namen van de auteurs van de teksten, beelden en geluid in de Sports Media -Website zullen, indien van toepassing, worden vermeld bij de desbetreffende documenten. Daar waar geen expliciete naamsvermelding is geplaatst, is Sports Media  de auteur.
 4. De auteursrechten van door derden ingezonden materiaal vervallen, indien niet expliciet geclaimd, aan de Sports Media dwz dat alle lesdocumenten die geïndexeerd zijn in de "databank lesvoorbereidingen" eigendom zijn van Sports Media  alsook al het beeldmateriaal ( zie databank "beeldbank") - waarbij Sports Media de producent is - eigendom is van Sports Media.  Sports Media krijgt door het ontvangen, via de Sports Media -Website, van ingezonden teksten, beeld- en geluid-materiaal automatisch het recht om deze te publiceren op de website van www.sports-media.be ofwel in andere media, die door  Sports Media ontwikkeld of benaderd worden.
 5. Sports Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de databank.
 6. Het gebruik van deze databank en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik.
 7. De inhoud van de databank wordt verspreid op een "zoals het is, indien beschikbaar" basis en Sports Media  geeft geen enkele garantie, uitgesproken of stilzwijgend, inclusief onbegrensde garanties op eigendomsrecht, onschendbaarheid, stilzwijgende garanties op deze documenten.
 8. Sports Media is producent van de Databank "Lesvoorbereidingen" en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing. Deze databank is dus onderworpen aan de databank wetgeving en wordt beschermd door het auteursrecht en door een specifiek recht "sui generis". Voor meer informatie ivm de bescherming van databanken: klik hier.
 9. De eigendom van en de auteursrechten op de Databank "Lesvoorbereidingen" ligt bij Sports Media.
 10. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (ingebrachte lesdocumenten en andere documenten/ beeldmateriaal) van de Databank "Lesvoorbereidingen" berust bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie/ perso(o)nen die ons de documenten/ beeldmateriaal hebben bezorgd. De inhoud van deze Databank wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom.
 11. Door documenten/ beeldmateriaal te bezorgen voor onze databank, stemt u er in toe dat: de documenten/ beeldmateriaal geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; bent eigenaar van de documenten/ beeldmateriaal of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te zorgen en Sports Media vzw gerechtigd is om de documenten/ beeldmateriaal gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. documenten/beeldmateriaal welke bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. documenten/ beeldmateriaal welke u bezorgt.
 12. In alle onderdelen van deze Sports Media Website waar de naam Sports Media wordt genoemd (zowel als auteur als binnen de context van documenten) en ook wanneer in dat verband over "wij" wordt gesproken dan wel anderszins naar "Sports Media" wordt verwezen, wordt bedoeld:  Sports Media
 13. Bij de samenstelling van de Sports Media Website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Sports Media draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen met betrekking tot de gegevens of beweringen in de Sports Media Website, ook niet als die door anderen zijn gegenereerd. Dit geldt ook voor ingezonden reacties en citaten. Sports Media wijst daarom de aansprakelijkheid van de hand voor de nauwkeurigheid, alomvattendheid of volledigheid van alle informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluidsfragmenten, bewegende beelden, links of andere bestanddelen op deze Website. Ook andere rechten kunnen aan de informatie op de Sports Media-Website niet worden ontleend.
 14. Sports Media verplicht zich niet tot het actualiseren van de informatie die de Sports Media - Website bevat.
 15. Sports Media kan niet waarborgen dat in geval van technische of organisatorische storingen de documenten op de Sports Media-Website of de links waarnaar de Sports Media-site verwijst onafgebroken beschikbaar zullen zijn of een correcte weergave zullen zijn van wat de oorspronkelijke bedoeling van die documenten was.
 16. Sports Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of interpretatie door derden van de gegevens op deze Sports Media-Website. De bezoeker van de Sports Media-Website is derhalve volledig verantwoordelijk voor beslissingen die hij/zij op basis van de gegevens op deze site neemt of heeft genomen. Door het gebruik van de site stemt de bezoeker in met het vrijwaren van vzw Sports Media en de Sports Media-Website tegen schadeclaims die het resultaat zijn van gevolgtrekkingen of besluiten op basis van dat gebruik.
 17. De Sports Media-Website behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties of autonome stukken met of zonder opgave van reden niet te plaatsen of aan bepaalde verzoeken of voorstellen geen gevolg te geven.
 18. De Sports Media-Website kan te allen tijde ingezonden teksten, beelden of geluidsmateriaal inkorten, bewerken, corrigeren of van commentaar voorzien, dan wel plaatsen in door Sports Media geschreven teksten, gemaakte beelden of geluidsfragmenten. De Sports Media-Website kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging.
 19. De Sports Media-Website behoudt zich tevens het recht voor om vragen, opmerkingen of andere vormen van ingekomen communicatie al dan niet te beantwoorden, en daar al dan niet redenen voor op te geven.
donderdag, 05 augustus 2021 10:03

GDPR Sports Media

Written by

1.         GDPR

 

De Europese Unie heeft op 27 april 2016 de definitieve versie gepubliceerd van een wetgeving die er in de eerste plaats gekomen is voor de bescherming van privégegevens: de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Onder privégegevens verstaan we alle data die kan gelinkt worden aan een individu, zoals bijvoorbeeld bankkaartgevens, paswoorden, financiële gegevens, medische en sociale gegevens..enz. Met deze nieuwe wetgeving wil de EU in de eerste plaats de burgers terug meer controle geven over hun persoonlijke data. Een tweede belangrijk doel is de verdere ondersteuning van de digitale economie

 

De principes zijn grosso modo de volgende:

 

 • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten
 • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel ver- zameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
 • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel nood- zakelijk zijn, mogen worden verzameld
 • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
 • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
 • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden te- gen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
 • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te vol- doen

 

 

2.   Persoonlijke informatie

 

We beginnen met een overzicht van de persoonlijke informatie die wordt opgeslagen in de data- base van Sports Media:

 

Informatie

Doel, gebruik

Naam en voornaam

Basisinformatie van de registrant

Taal

Nodig voor aanbieden van informatie in de juiste taal

E-mail adres

Gebruikt voor het opzoeken van de naam in de database

Gebruikersnaam

Nodig voor persoonlijke login van de registrant.

Wachtwoord

Nodig voor persoonlijke login van de registrant

 

 

3     Toegang tot de gegevens

 

Wie heeft toegang tot de gegevens, en op welke manier? Hoe wordt de toegang beveiligd? We lichten de verschillende aspecten toe:

 

3.1.Toegang in de Sports Media omgeving

 

De eindgebruiker werkt in Sports Media via zijn browser. De communicatie tussen de browser en Sports Media verloopt standaard niet versleuteld (HTTP).

 

 

3.2.     Rollen en login

 

In Sports Media kan men voor elke medewerker één of meer rollen definiëren. In een rol wordt be- paald welke gegevens de medewerker mag raadplegen over zichzelf en andere medewerkers. Typische rollen zijn: administrator, geregistreerde en super gebruiker.

De toegang verloopt steeds met gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Geregistreerden hebben enkel toegang tot hun eigen gegevens  en de databank lesvoorbereiding.

Administrators hebben rechten op alles behalve toegang tot beheerdersinterface en Supergebruiker.

Supergebruikers hebben typisch toegang tot alle gegevens, al kan er hier ook voor gezorgd worden dat bepaalde verantwoordelijken meer of minder info te zien krijgen.

 

 

3.3.     Authenticatie

 

De applicatie beschikt over volgende keuzes wat betreft authenticatie van de gebruikers:

 

 • Gebruikersnaam en wachtwoord worden beheerd in de applicatie. Het wachtwoord van de medewerker wordt versleuteld in de database opgeslagen en kan niet in omgekeerde richting weer leesbaar worden

Op het moment van schrijven dient een wachtwoord in Sports Media enkel te voldoen aan een instelbare minimumlengte.

 

3.4.     Server

 

Sports Media wordt steeds op een server met Windows Server operating system geïnstalleerd: de applicatie bestaat uit een database systeem (zie verder), een webserver en enkele tientallen verwerkingsprocessen.

 

Eindgebruikers behoeven geen rechtstreekse toegang tot de server, zij hebben voldoende aan de web interface. In principe heeft alleen een bestuurslid toegang nodig tot de server en eventuele supportmedewerkers van ALFAHOSTING - https://www.alfanet.be/alfahosting.

 

 

3.5.  Database

 

Het databasesysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen is gehost bij ALFAHOSTING https://www.alfanet.be/alfahosting. De database is alleen toegankelijk met gebruikersnamen en wachtwoorden van apart aangemaakte gebruikers, die voor geen enkele andere toepassing gebruikt worden.

 

Een bestuurder van Sports Media die toegang heeft tot de server en ook de gebruikersnamen en paswoorden van de database gebruikers kent, kan zich m.a.w. volledige toegang verschaffen tot de data in de database die gehost is bij ALFAHOSTING.     

 

4     Logging

 

Vele wijzigingen die gebruikers in de applicatie doen worden gelogd :

 

 • alle gegevens van de registranten.
 • inloggegevens

 

Bij elke wijziging wordt de ID van de gebruiker, tijdstip, ip-adres en info over de wijziging gelogd (wie, wat, waar, wanneer). Alle logging wordt bewaard in de database en is alleen raadpleegbaar door aangeduide personen.

 

 

5     Dataretentie en archivering

 

Standaard wordt alle data onbeperkt in de tijd bijgehouden. We raden wel aan om een maximale termijn in te stellen, ook omwille van performantieredenen. Zo kan men oudere gegevens auto- matisch uit de database laten halen en laten stockeren in archiefbestanden. Archiefbestanden zijn eenvoudige, leesbare tekstbestanden.

 

 

6     Database back-ups

 

Standaard worden dagelijks automatisch back-ups van de database genomen. Een database back-up resulteert in een aantal bestanden.

 

7     Privacy

Deze kan online op de site geraadpleegd worden door iedere bezoeker

Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.sports-media.be/ .Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is eigendom van en wordt gecreëerd en beheerd door Guy Van Damme , Jagerslaan 9, 3120 Tremelo, BTW-nummer BE 45330086052289 . Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.

Artikel 2: Lidmaatschap databank lesvoorbereidingen

De registratie van 5 Euro is enkel voor individuele inschrijvingen. Scholen of organisaties kunnen geen registratie aanvragen voor hun leden. Sports Media verleent enkel individuele registraties omdat iedere registratie gekoppeld is aan een uniek IP-adres.

Door U te registreren gaat U akkoord met onze copyrights en privacy. Het verwerven tot de toegang van de databank van lesvoorbereidingen is betalend. Jaarlijks wordt er een kleine lidmaatschapsbijdrage gevraagd. Deze is jaarlijks hernieuwbaar. Eens u toegang heeft genomen tot de database kan u - bij niet tevredenheid - uw lidgeld niet terugvorderen. Bezoekers hebben de kans – vooraleer in te tekenen – modellessen te bekijken ( zie onze site: hoofdpagina – item: “een les in de kijker” ) . De databank bevat heel veel lesdocumenten, maar het risico bestaat dat u niet onmiddellijk uw materiaal vindt. Leden die zich niet houden aan onze copyrights en privacy kunnen hun lidmaatschap tot de databank kwijtspelen zonder terugbetaling van hun bijdrage.

De toegang tot de databank lesvoorbereidingen wordt - voor onbepaalde duur - ontzegd aan leden die meer dan 160 lesdocumenten binnen een termijn van 4 weken hebben gedownload. Dit is een maximum van 40 lesdocumenten per week. Dit om de inhoud van de databank te beschermen tegen mogelijke "diefstal". De databank is het resultaat van de volgende investeringen: professionele knowhow, financiële middelen, zeer veel tijd in onderhoud, contacten leggen en vergaderingen. De kwaliteit van de databank wordt dagelijks bewaakt door een professioneel team. Vandaar ook het betalen van een kleine bijdrage voor het gebruik van de databank. Mocht de website offline gaan, of down, of ophouden te bestaan wegens digitale criminaliteit, of mocht er verlies van gegevens plaatsvinden dan kan Sports Media vzw niet aansprakelijk worden gesteld en zijn de lidgelden voor de databank lesvoorbereidingen niet terug te vorderen. Je login is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen doorgegeven worden. Als dit het geval is, dan wordt het account afgesloten zonder terugbetaling van het lidgeld.

Leden die een bewijs van betaling wensen, kunnen een afdruk nemen van de bevestigingsmail van betaling verzonden door Paypal ( deze mail wordt automatisch na betaling door Paypal naar de desbetreffende persoon verstuurd).

 

Artikel 2 bis: Wat met de bezoekers van sports-media.be die proberen in te loggen zonder registratie/betaling van de databank?

Omdat heel veel bezoekers zich registreren zonder te betalen en tijdens het registreren duidelijk wordt uitgelegd dat enkel betalende leden toegang hebben tot de databank zijn wij genoodzaakt om de volgende maatregel te nemen:
Het IP-adres van bezoekers van sports-media.be - die geen actuele, betalende registratie hebben en na 2 pogingen om in te loggen in de databank van de site uitgesloten worden - zal niet vrijgegeven worden.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Sports Media of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Sports Media de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 4: Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

 • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Sports Media, aan de met Sports Media verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Sports Media of enige andere derde.
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Sports Media te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Sports Media of derden, verbindt u zich ertoe Sports Media of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Sports Media of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Sports Media werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Sports Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

Artikel 5: Merken en Handelsnaam

Het logo en de benaming van Sports Media zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Sports Media.

Artikel 6: Persoonsgegevens

Sports Media , verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Sports Media toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een bestand van Sports Media met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Sports Media contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Sports Media - contactgegevens.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Sports Media worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Sports Media elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot Sports Media – contactgegevens

 

 

Artikel 7: Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Sports Media kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Sports Media-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Artikel 8: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 Artikel 9: IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Artikel 10: Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Sports Media staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Sports Media is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Sports Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Artikel 11: Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Sports Media heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Sports Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Artikel 12: Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Sports Media hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Artikel 13: Links naar de Sports Media site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website http://www.sports-media.be/ is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sports Media. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Artikel 14: Software

Voor de levering van bepaalde diensten en toepassingen die via de portaalsite worden aangeboden is het noodzakelijk om software te downloaden. Elk gebruik van dergelijke software via de Sports Media website is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst die van toepassing op deze software. Bij gebreke aan een dergelijke licentieovereenkomst, verstrekt Sports Media u een niet-exclusieve, ten allen tijde intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor die software. De software kan enkel worden gebruikt in combinatie met de Sports Media websites. Sports Media of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dergelijke software, en de software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. De software mag niet gedecompileerd worden of onderworpen worden aan reverse-engineering, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege wordt toegelaten. Sports Media kan het gebruik van uw versie van de software controleren en automatische upgrades installeren op uw computer.

Artikel 15: Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om lesvoorbereidingen te downloaden). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Sports Media onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Sports Media. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Sports Media reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Sports Media uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Artikel 16: Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Sports Media in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal u leidt.

Artikel 17: Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 8  Copyrights

Deze kan online op de site geraadpleegd worden door iedere bezoeker

 1. De Sports Media Website omvat alle informatie die via Internet wordt verspreid onder de naam www.sports-media.be. Deze Website wordt samengesteld door Guy Van Damme en gepubliceerd door Guy Van Damme.
 2. Alle auteursrechten op teksten, beelden, geluid en de rechten op vertalingen in deze Sports Media Website berusten bij Sports Media, behalve daar waar expliciet de naam van betrokken auteurs/uitgevers is genoemd. In dit laatste geval berusten de auteursrechten bij de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers. Niets uit deze Sports Media-Website ( en databanken) mag zonder schriftelijke toestemming van de vzw Sports Media en/of van de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers worden overgenomen of gepubliceerd.
 3. De namen van de auteurs van de teksten, beelden en geluid in de Sports Media -Website zullen, indien van toepassing, worden vermeld bij de desbetreffende documenten. Daar waar geen expliciete naamsvermelding is geplaatst, is Sports Media de auteur.
 4. De auteursrechten van door derden ingezonden materiaal vervallen, indien niet expliciet geclaimd, aan de Sports Media dwz dat alle lesdocumenten die geïndexeerd zijn in de "databank lesvoorbereidingen" eigendom zijn van Sports Media  alsook al het beeldmateriaal ( zie databank "beeldbank") - waarbij Sports Media de producent is - eigendom is van Sports Media.  Sports Media krijgt door het ontvangen, via de Sports Media -Website, van ingezonden teksten, beeld- en geluid-materiaal automatisch het recht om deze te publiceren op de website van www.sports-media.be ofwel in andere media, die door de vzw Sports Media ontwikkeld of benaderd worden.
 5. Sports Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de databank.
 6. Het gebruik van deze databank en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik.
 7. De inhoud van de databank wordt verspreid op een "zoals het is, indien beschikbaar" basis en Sports Media geeft geen enkele garantie, uitgesproken of stilzwijgend, inclusief onbegrensde garanties op eigendomsrecht, onschendbaarheid, stilzwijgende garanties op deze documenten.
 8. Sports Media is producent van de Databank "Lesvoorbereidingen" en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing. Deze databank is dus onderworpen aan de databank wetgeving en wordt beschermd door het auteursrecht en door een specifiek recht "sui generis".
 9. De eigendom van en de auteursrechten op de Databank "Lesvoorbereidingen" ligt bij Sports Media.
 10. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (ingebrachte lesdocumenten en andere documenten/ beeldmateriaal) van de Databank "Lesvoorbereidingen" berust bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie/ perso(o)nen die ons de documenten/ beeldmateriaal hebben bezorgd. De inhoud van deze Databank wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom.
 11. Door documenten/ beeldmateriaal te bezorgen voor onze databank, stemt u er in toe dat: de documenten/ beeldmateriaal geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; bent eigenaar van de documenten/ beeldmateriaal of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te zorgen en Sports Media  gerechtigd is om de documenten/ beeldmateriaal gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. documenten/beeldmateriaal welke bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. documenten/ beeldmateriaal welke u bezorgt.
 12. In alle onderdelen van deze Sports Media Website waar de naam Sports Media wordt genoemd (zowel als auteur als binnen de context van documenten) en ook wanneer in dat verband over "wij" wordt gesproken dan wel anderszins naar "Sports Media" wordt verwezen, wordt bedoeld: Sports Media
 13. Bij de samenstelling van de Sports Media Website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.  Sports Media draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen met betrekking tot de gegevens of beweringen in de Sports Media Website, ook niet als die door anderen zijn gegenereerd. Dit geldt ook voor ingezonden reacties en citaten. Sports Media wijst daarom de aansprakelijkheid van de hand voor de nauwkeurigheid, alomvattendheid of volledigheid van alle informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluidsfragmenten, bewegende beelden, links of andere bestanddelen op deze Website. Ook andere rechten kunnen aan de informatie op de Sports Media-Website niet worden ontleend.
 14. Sports Media verplicht zich niet tot het actualiseren van de informatie die de Sports Media - Website bevat.
 15. Sports Media kan niet waarborgen dat in geval van technische of organisatorische storingen de documenten op de Sports Media-Website of de links waarnaar de Sports Media-site verwijst onafgebroken beschikbaar zullen zijn of een correcte weergave zullen zijn van wat de oorspronkelijke bedoeling van die documenten was.
 16. Sports Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of interpretatie door derden van de gegevens op deze Sports Media-Website. De bezoeker van de Sports Media-Website is derhalve volledig verantwoordelijk voor beslissingen die hij/zij op basis van de gegevens op deze site neemt of heeft genomen. Door het gebruik van de site stemt de bezoeker in met het vrijwaren van  Sports Media en de Sports Media-Website tegen schadeclaims die het resultaat zijn van gevolgtrekkingen of besluiten op basis van dat gebruik.
 17. De Sports Media-Website behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties of autonome stukken met of zonder opgave van reden niet te plaatsen of aan bepaalde verzoeken of voorstellen geen gevolg te geven.
 18. De Sports Media-Website kan te allen tijde ingezonden teksten, beelden of geluidsmateriaal inkorten, bewerken, corrigeren of van commentaar voorzien, dan wel plaatsen in door Sports Media geschreven teksten, gemaakte beelden of geluidsfragmenten. De Sports Media-Website kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging.

De Sports Media-Website behoudt zich tevens het recht voor om vragen, opmerkingen of andere vormen van ingekomen communicatie al dan niet te beantwoorden, en daar al dan niet redenen voor op te geven

De laatste tijd krijgen wij veel mails van “zogezegde leden” met de melding dat zij de site niet meer kunnen bereiken na het verkeerd inloggen en zij vragen ons dan om hun IP vrij te geven en om hun gebruikersnaam te geven omdat zij die vergeten zijn.

Na verder onderzoek in ons Paypal account en onze back office stellen wij steeds vast dat deze “zogezegde ledennooit geregistreerd zijn geweest als betalende leden van de databank.

Wel, wij kunnen niet ingaan op deze aanvragen om hun IP opnieuw te activeren. Het lijkt ons evident dat als je niet betaalt je ook geen toegang tot de databank kan verkrijgen en je je dus ook niet moet inlaten om te proberen van in te loggen.

We kennen toch allen het bekende spreekwoord:

Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen

… en als leraar L.O. of toekomstige leraar L.O. moet fair play hoog in het vaandel gedragen worden. Deze attitude willen wij toch ook aan onze leerlingen meegeven!

Ook heel belangrijk: In artikel 2 van onze privacy staat:

"Je login is strikt persoonlijk en mag niet aan anderen doorgegeven worden. Als dit het geval is, dan wordt het account afgesloten zonder terugbetaling van het lidgeld."

 

zondag, 08 januari 2017 16:09

Vernieuwing van het bestuur van Sports Media

Written by
zondag, 16 oktober 2016 10:50

Een beetje praktijk!

Written by
woensdag, 01 juni 2016 08:57

Minivolleybal

Written by
zondag, 01 mei 2016 11:42

Een beetje praktijk!

Written by
Pagina 1 van 9