Copyrights

Copyrights (1)

dinsdag, 28 december 2021 14:12

Copyrights

Written by

Copyrights

 1. De Sports Media Website omvat alle informatie die via Internet wordt verspreid onder de naam www.sports-media.be. Deze Website wordt samengesteld door Guy Van Damme en gepubliceerd door Guy Van Damme.
 2. Alle auteursrechten op teksten, beelden, geluid en de rechten op vertalingen in deze Sports Media Website berusten bij Sports Media, behalve daar waar expliciet de naam van betrokken auteurs/uitgevers is genoemd. In dit laatste geval berusten de auteursrechten bij de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers. Niets uit deze Sports Media-Website ( en databanken) mag zonder schriftelijke toestemming van  Sports Media en/of van de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers worden overgenomen of gepubliceerd.
 3. De namen van de auteurs van de teksten, beelden en geluid in de Sports Media -Website zullen, indien van toepassing, worden vermeld bij de desbetreffende documenten. Daar waar geen expliciete naamsvermelding is geplaatst, is Sports Media  de auteur.
 4. De auteursrechten van door derden ingezonden materiaal vervallen, indien niet expliciet geclaimd, aan de Sports Media dwz dat alle lesdocumenten die geïndexeerd zijn in de "databank lesvoorbereidingen" eigendom zijn van Sports Media  alsook al het beeldmateriaal ( zie databank "beeldbank") - waarbij Sports Media de producent is - eigendom is van Sports Media.  Sports Media krijgt door het ontvangen, via de Sports Media -Website, van ingezonden teksten, beeld- en geluid-materiaal automatisch het recht om deze te publiceren op de website van www.sports-media.be ofwel in andere media, die door  Sports Media ontwikkeld of benaderd worden.
 5. Sports Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de databank.
 6. Het gebruik van deze databank en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik.
 7. De inhoud van de databank wordt verspreid op een "zoals het is, indien beschikbaar" basis en Sports Media  geeft geen enkele garantie, uitgesproken of stilzwijgend, inclusief onbegrensde garanties op eigendomsrecht, onschendbaarheid, stilzwijgende garanties op deze documenten.
 8. Sports Media is producent van de Databank "Lesvoorbereidingen" en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing. Deze databank is dus onderworpen aan de databank wetgeving en wordt beschermd door het auteursrecht en door een specifiek recht "sui generis". Voor meer informatie ivm de bescherming van databanken: klik hier.
 9. De eigendom van en de auteursrechten op de Databank "Lesvoorbereidingen" ligt bij Sports Media.
 10. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (ingebrachte lesdocumenten en andere documenten/ beeldmateriaal) van de Databank "Lesvoorbereidingen" berust bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie/ perso(o)nen die ons de documenten/ beeldmateriaal hebben bezorgd. De inhoud van deze Databank wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom.
 11. Door documenten/ beeldmateriaal te bezorgen voor onze databank, stemt u er in toe dat: de documenten/ beeldmateriaal geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; bent eigenaar van de documenten/ beeldmateriaal of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te zorgen en Sports Media vzw gerechtigd is om de documenten/ beeldmateriaal gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. documenten/beeldmateriaal welke bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. documenten/ beeldmateriaal welke u bezorgt.
 12. In alle onderdelen van deze Sports Media Website waar de naam Sports Media wordt genoemd (zowel als auteur als binnen de context van documenten) en ook wanneer in dat verband over "wij" wordt gesproken dan wel anderszins naar "Sports Media" wordt verwezen, wordt bedoeld:  Sports Media
 13. Bij de samenstelling van de Sports Media Website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Sports Media draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen met betrekking tot de gegevens of beweringen in de Sports Media Website, ook niet als die door anderen zijn gegenereerd. Dit geldt ook voor ingezonden reacties en citaten. Sports Media wijst daarom de aansprakelijkheid van de hand voor de nauwkeurigheid, alomvattendheid of volledigheid van alle informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluidsfragmenten, bewegende beelden, links of andere bestanddelen op deze Website. Ook andere rechten kunnen aan de informatie op de Sports Media-Website niet worden ontleend.
 14. Sports Media verplicht zich niet tot het actualiseren van de informatie die de Sports Media - Website bevat.
 15. Sports Media kan niet waarborgen dat in geval van technische of organisatorische storingen de documenten op de Sports Media-Website of de links waarnaar de Sports Media-site verwijst onafgebroken beschikbaar zullen zijn of een correcte weergave zullen zijn van wat de oorspronkelijke bedoeling van die documenten was.
 16. Sports Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of interpretatie door derden van de gegevens op deze Sports Media-Website. De bezoeker van de Sports Media-Website is derhalve volledig verantwoordelijk voor beslissingen die hij/zij op basis van de gegevens op deze site neemt of heeft genomen. Door het gebruik van de site stemt de bezoeker in met het vrijwaren van vzw Sports Media en de Sports Media-Website tegen schadeclaims die het resultaat zijn van gevolgtrekkingen of besluiten op basis van dat gebruik.
 17. De Sports Media-Website behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties of autonome stukken met of zonder opgave van reden niet te plaatsen of aan bepaalde verzoeken of voorstellen geen gevolg te geven.
 18. De Sports Media-Website kan te allen tijde ingezonden teksten, beelden of geluidsmateriaal inkorten, bewerken, corrigeren of van commentaar voorzien, dan wel plaatsen in door Sports Media geschreven teksten, gemaakte beelden of geluidsfragmenten. De Sports Media-Website kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging.
 19. De Sports Media-Website behoudt zich tevens het recht voor om vragen, opmerkingen of andere vormen van ingekomen communicatie al dan niet te beantwoorden, en daar al dan niet redenen voor op te geven.